S L A V I A


  Český
  Polski
  Ruskij
  English


Mail to "SLAVIA"


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barvy modrá, bílá a červená a strom lípa byly oficiálně přijaty jako symboly Slovanů na prvním kongresu Panslavismu, který se konal v Praze 2 června 1948.
Kolory niebieski, biały i czerwony jako barwy oraz drzewo lipowe jako symbol Słowiańszczyzny, zostały oficjalnie przyjęte na Pierwszym Kongresie Panslawistycznym, który odbył się w Pradze w dniu 2 czerwca 1848 roku.
The blue, white and red as the colours and the lime tree as a symbol of Slavdom, were officially adopted by First Panslavic Congress held in Prague on 2nd of June 1848.
SLAVIA je stránka věnovaná Slovanům a Panslavismu. Naší snahou je prosazovat myšlenku kulturní a jazykové jednoty všech Slovanů. Současně jsme si však vědomi existujících kulturních a náboľenských rozdílů a mnoha váľných konfliktů a předsudků. Náš cíl je prosazovat spolupráci a vzájemné porozumění a toleranci mezi všemi Slovany. V oblasti politiky podporujeme jednotu slovanských národů a snaľíme se obraňovat naše společné, politické, kulturní a ekonomické zájmy.
SLAVIA jest stron± po¶więcon± SłowiańszczyĽnie i Panslawizmowi. Naszym celem jest propagowanie ideii kulturowej i językowej jedno¶ci Słowian. Jednocze¶nie zdaj±c sobie sprawę z istniej±cych różnic kulturowych i religijnych; oraz wielu nabrzmiałych konfliktów i wzajemnych uprzedzeń, naszym zamierzeniem jest propagowanie współpracy, wzajemnego zrozumienia i tolerancji pomiędzy Słowianami. W sferze politycznej popieramy jedno¶ć narodów słowiańskich i obronę wspólnych interesów politycznych, kulturowych i ekonomicznych.
SLAVIA is the page devoted to Slavdom and Panslavism. Our goal is to promote the idea of cultural and linguistic unity of all the Slavs. At the same time, we are aware of existing cultural and religious differences; and many serious conflicts and prejudice, our aim is to promote cooperation, mutual understanding and tolerance among the Slavs. In the political sphere we support unity of Slavic nations and aim to defend our common political, cultural and economic interests.
Strona SLAVIA została uruchomiona 7 maja 1999 roku.
The page SLAVIA was opened on the 7th of May 1999.